جمله تصادفی

سخن اگر از دل خارج شود بــه دل هم وارد می شود و اگر با نیت متکلم نباشد توقع مدار کــه آن تأثیر کند .

ین واقعیت که در طبیعت یک مخلوق مى تواند براى مخلوقى دیگر درد و رنج به وجود آورد و حتى به بى رحمانه ترین شکل ممکن با او رفتار کند راز سختى است که تا وقتى زنده ایم بر ما سنگینى مى کند

سخنان در موضوع: ارتباطات