جمله تصادفی

پیشرفت بدون تغییر غیر ممکن است و کسانی که می توانند ذهن خود را تغییر دهند؛ می توانند هر چیزی را تغییر دهند.

همان طور که رنگ سفید شامل پرتوهاى رنگى است احترام به زندگى نیز شامل همه عناصر و مؤلفه هاى اخلاق است : عشق . مهربانى . همدلى . صلح و صفا . قدرت بر عفو کردن و بخشیدن

جملات کوتاه و سخنان آلبرت شوایتزر (Albert Schweitzer)