همان طور که رنگ سفید شامل پرتوهاى رنگى است احترام به زندگى نیز شامل همه عناصر و مؤلفه هاى اخلاق است : عشق . مهربانى . همدلى . صلح و صفا . قدرت بر عفو کردن و بخشیدن

جملات کوتاه و سخنان آلبرت شوایتزر (Albert Schweitzer)