جمله تصادفی

هنر واقعی فقط به شکل بستگی ندارد بلکه به آنچه ماورای آن است مربوط می شود؛ هنری هست که می کشد و هنری هست که زندگی می بخشد؛ هنر واقعی باید منعکس کننده شادمانی سرخوشی و پاکی آفریننده اش باشد.

دو پناهگاه در مقابل مصیبت های زندگی وجود دارد : موسیقی و گربه ها

جملات کوتاه و سخنان آلبرت شوایتزر (Albert Schweitzer)