جمله تصادفی

کسانی که مدعی اند همه چیز را می دانند و همه چیز را می توانند درست کنند . سرانجام به این نتیجه میرسند که همه را باید کشت…!

هر دینى یا فلسفه اى که مبتنى بر احترام به زندگى نیست دین یا فلسفه حقیقى نیست