جمله تصادفی

یک چیز خوب در مورد موسیقی این است که وقتی تو را در بر می‌گیرد هیچ رنجی حس نمی‌کنی

عشق عینک سبزی است که با آن انسان کاه را یونجه می‌بیند.