عشق عینک سبزی است که با آن انسان کاه را یونجه می‌بیند.