من نسبت به همه آنچه زندگى خوانده مى شود نمى توانم احساسى جز احترام و توجه داشته باشم.نمى توانم از شفقت ورزیدن نسبت به هر چیزى که زندگى و حیات خوانده مى شود خوددارى کنم. این . آغاز و بنیان اخلاق است . اخلاق عبارت است از احساس مسؤولیت بى حد و مرز نسبت به همه موجودات

سخنان در موضوع: روابط