انسان در رسیدن به ماه . از دیدن گل هایى که زیر پایشان شکوفه مى دهند قاصر است