آدم خوش بین کسی است که همه جا چراغ سبز می بیند . در حالیکه آدم بدبین تنها چراغ قرمز را می بیند. آدم واقعا خردمند . کوررنگی دارد