جمله تصادفی

یک دروغ ممکن است دنیا را دور بزند و به جای اولش برگردد. در حالیکه حقیقت هنوز دارد بند کفش‌های خود را می بندد تا حرکت کند.

احترام به زندگى یکى از پایه هاى اصلى زندگى و اندیشه شوایتزر است . در این باره مى نویسد: توجه به درد و رنج انسان و احترام به زندگى آدمى در کوچک ترین اجزاى آن باید قانون تخلف ناپذیر حاکم بر جهان باشد . قانونى که نه با سخن پردازى هاى فاخر بلکه فقط با همدلى عمیق میان انسان ها تحقق مى یابد