جمله تصادفی

دانش چیز شگفت انگیزی است مشروط بر آنکه کسی مجبور نباشد از راه آن امرار معاش کند

احترام به زندگى یکى از پایه هاى اصلى زندگى و اندیشه شوایتزر است . در این باره مى نویسد: توجه به درد و رنج انسان و احترام به زندگى آدمى در کوچک ترین اجزاى آن باید قانون تخلف ناپذیر حاکم بر جهان باشد . قانونى که نه با سخن پردازى هاى فاخر بلکه فقط با همدلى عمیق میان انسان ها تحقق مى یابد