بار اندوه را به تنهایی می‌توان کشید، اما برای شاد بودن به دو نفر نیاز است.