جمله تصادفی

تنها راه جلوگیری از اثر مخرب ستایش شدن. این است که به کار خود ادامه دهید.

کسی که سکوت شما را درک نکند، احتمالا حرف‌تان را هم نخواهد فهمید.

سخنان در موضوع: روابط