جمله تصادفی

تا پایان دنیا، همه چراها پاسخ داده خواهند شد. ولی اکنون تو فقط می‌توانی بپرسی

کسی که سکوت شما را درک نکند، احتمالا حرف‌تان را هم نخواهد فهمید.

سخنان در موضوع: روابط