کسی که سکوت شما را درک نکند، احتمالا حرف‌تان را هم نخواهد فهمید.

سخنان در موضوع: روابط