جمله تصادفی

سانسور به پایان می رساند منطق را وقتی که هیچ کس مجاز به خواندن هر کتابی نیست؛ به جز کتاب هایی که هیچ کس آنرا نمیخواند.

کاش هیچوقت حس ترس را تجربه و کشف نمی‌کردم، این حس لحظه‌هایم را خراب و شادیم را از بین می‌برد.