جمله تصادفی

من به ندرت درباره کلمات فکر می کنم. فکر خودش می آید و من کلمات را با استفاده از آن بیان میکنم

زندگی را زیاد جدی نگیر، چون هرگز زنده از آن بیرون نمی‌روی.

سخنان در موضوع: زندگی