برای اینکه آدم از انتقاد بگریزد، کافیست که کاری نکرده و اساسا کسی نباشد.