جمله تصادفی

تا زمانی که نژاد بشر از وطن پرستی دست نکشد؛ هرگز جهانی آرام، را نخواهد دید.

برای اینکه آدم از انتقاد بگریزد، کافیست که کاری نکرده و اساسا کسی نباشد.