جمله تصادفی

کامل ترین نوع بی عدالتی آن است کــه عادل بــه نظر برسیم در حالی کــه عادل نیستیم .

می‌توان پسری را به دانشکده کشاند ولی نمی‌توان او را به اندیشیدن واداشت.

سخنان در موضوع: عقل و خرد