اشخاصی که طالب شیر هستند نباید در وسط مزرعه بر روی یک چهارپایه نشسته و انتظار گاو را بکشند.