جمله تصادفی

کسی که سکوت شما را درک نکند، احتمالا حرف‌تان را هم نخواهد فهمید.

اشخاصی که طالب شیر هستند نباید در وسط مزرعه بر روی یک چهارپایه نشسته و انتظار گاو را بکشند.