جمله تصادفی

تنها از طریق بدجنسی می توان به دفع حمله پرداخت. از این روست که مردم برای اینکه خود محاکمه نشوند در محاکمه کردن شتاب می کنند.

تا ساعت 10 صبح با نشاط و خوش مشرب باش و بدین ترتیب بقیه ساعات، روال مطلوب خود را بدست می‌آورد.