همیشه دعا کن که پیش از آنکه ظرفیت پذیرشش را داشته باشی، کامیابی به سراغت نیاید.

سخنان در موضوع: خوشبختی