جمله تصادفی

احساس من درباره عدالت و مسئولیت های اجتماعی. همواره به صورت عجیبی با عدم برقراری ارتباطات مستقیم با جامعه و دیگر انسان ها در تضاد بوده است.

من یک مسافر تنها هستم و هیچ گاه به خانواده. دوستان. کشورم و حتی بستگان نزدیکم تعلق نداشته ام.

در مقابل تمام آن ها. من هیچوقت حس دوری و نیاز به تنهایی را از دست ندادم

همیشه دعا کن که پیش از آنکه ظرفیت پذیرشش را داشته باشی، کامیابی به سراغت نیاید.

سخنان در موضوع: خوشبختی