جمله تصادفی

اگر نتوان آزادی و عدالت را یک جا داشت و من مجبور باشم میان این دو یکی را انتخاب کنم آزادی را انتخاب می کنم تا بتوانم به بی عدالتی اعتراض کنم

من نمی‌دانم چطور خوب زندگی کنم، تنها می‌دانم چطور رنج بکشم

سخنان در موضوع: زندگی