کسی که نتواند خود را مهار کند، بدون شک قادر به مهار دیگران هم نخواهد بود.

سخنان در موضوع: روابط