جمله تصادفی

سخنی گویید که از اندیشه پاک سرچشمه گرفته است و کاری کنید که با کوشش و پارسایی از دست و بازو برآمده باشد.

کسی که نتواند خود را مهار کند، بدون شک قادر به مهار دیگران هم نخواهد بود.

سخنان در موضوع: روابط