جمله تصادفی

همانطور که رشد می کنید؛ شما کشف خواهید کرد که شما دو دست دارید، یکی برای کمک به خودتان، دیگری برای کمک به دیگران.

باب مارلی (Bob Marley) درباره خدا گفته:

من طرف سیاه‌پوست‌ها نیستم، طرف سفید‌پوست‌ها هم نیستم، من فقط طرف خداوند هستم

سخنان در موضوع: خدا