جمله تصادفی

من می توانم خوب، بد، خائن، وفادار، فرشته خو یا شیطان صفت باشم؛ من می توانم تو را دوست داشته یا از تو متنفر باشم؛ من می توانم سکوت کنم؛ نادان و یا دانا باشم؛ چرا که من یک انسانم و این ها صفات انسانى است و تو هم به یاد داشته باش من نباید چیزى باشم که تو میخواهی.

باب مارلی (Bob Marley) درباره پول گفته:

ای کاش پول ما را تبدیل به کسی که هستیم نمی‌کرد. ای کاش می‌توانستیم جامعه را به عقب برگردانیم