باب مارلی (Bob Marley) درباره پول گفته:

ای کاش پول ما را تبدیل به کسی که هستیم نمی‌کرد. ای کاش می‌توانستیم جامعه را به عقب برگردانیم