باب مارلی (Bob Marley) درباره رویا گفته:

افکار خود را پنهان نکن، رویای خود را به واقعیت تبدیل کن