جمله تصادفی

یک روز فرا میرسد کــه بــه خاطر نکشتن هر یک یهودی من را نفرین می کنید.

افرادی که تلاش می‌کنند این دنیا را بدتر کنند یک روز هم متوقف نمی‌شوند. پس چرا من باید متوقف شوم؟