جمله تصادفی

چقدر دردناک است که امروزه مذهب ما، از دیدِ ما، معنای دیگر جز محدودیّت در خوردن و نوشیدن و احساس برتری یا زیردست بودن ندارد؛ هیچ جهلی بزرگ تر از این نیست.

همه چیز سیاسی است، من هیچ وقت سیاستمدار نخواهم شد یا حتی سیاسی فکر نخواهم کرد.
من فقط با زندگی و طبیعت سر و کار دارم، این بزرگترین موهبت برای من است.