جمله تصادفی

کسی که میخواهد زندگی کند باید مبارزه کند و کسی کــه دست از مبارزه بردارد . آن هم در جهانی که هستی آن مربوط به مبارزه است استحقاق زنده ماندن ندارد.

تا پایان دنیا، همه چراها پاسخ داده خواهند شد. ولی اکنون تو فقط می‌توانی بپرسی

سخنان در موضوع: زندگی