جمله تصادفی

بیشتر مردم در دامنه‌ی کوه، صعود را رها نمی‌کنند، بلکه آنها در نیمه‌ی راه صعود را رها می‌کنند.

راز پیشرفت در آغاز کردن است. راز آغاز کردن در آن است که وظایف سخت و پیچیده‌ی خود را به وظایف کوچکی که قابل مدیریت کردن باشند تبدیل کنید و سپس از نخستین آنها آغاز کنید.

سخنان در موضوع: موفقیت