جمله تصادفی

همیشه به یاد داشته باش تا به فراموشی بسپاری آنچه را که اندوهگینت می‌سازد، اما هرگز فراموش نکن که به یاد داشته باشی آنچه را که شادمانت می‌سازد.

یک چیز خوب در مورد موسیقی این است که وقتی تو را در بر می‌گیرد هیچ رنجی حس نمی‌کنی