جمله تصادفی

انسان در رسیدن به ماه . از دیدن گل هایى که زیر پایشان شکوفه مى دهند قاصر است

همه ما در مرداب قرار داریم ولی بعضی از ما به ستارگان نگاه می‌کنیم.

سخنان در موضوع: زندگی