جمله تصادفی

هنر واقعی فقط به شکل بستگی ندارد بلکه به آنچه ماورای آن است مربوط می شود؛ هنری هست که می کشد و هنری هست که زندگی می بخشد؛ هنر واقعی باید منعکس کننده شادمانی سرخوشی و پاکی آفریننده اش باشد.

شهامت، حفظ وقار در شرایط تحت فشار است.