من به قدری باهوش هستم که بعضی وقت‌ها یک کلمه از حرف‌هایی که می‌زنم را هم نمی‌فهمم.