جمله تصادفی

در دنیا چیزی به نام خوشبختی و یا بدبختی وجود ندارد . اینها فقط مقایسه یک حالت با حالت دیگر است نه چیزی بیشتر

من به قدری باهوش هستم که بعضی وقت‌ها یک کلمه از حرف‌هایی که می‌زنم را هم نمی‌فهمم.