هنگامی که دیگران با من هم عقیده هستند، به نظرم می‌رسد که می‌بایست اشتباه کرده باشم.

سخنان در موضوع: عقل و خرد