جمله تصادفی

من خوش شانس بوده ام، فرصت ها معمولا جلو نمی آیند؛ بنابراین اگر زمانی آمدند؛ باید آن ها را بقاپید.

شادی در زندگی مردمان باهوش، نادرترین چیزیست که می‌شناسم.