جمله تصادفی

آرایش کردن تنها می تواند باعث شود که از بیرون زیبا دیده شوید؛ اما اگر از درون زشت باشید به شما کمکی نخواهد کرد؛ مگر آنکه لوازم آرایش را بخورید!

هیچ چیزی در نویسندگی وجود ندارد. فقط پشت ماشین تایپ می‌نشینی و خونریزی می‌کنی.