جمله تصادفی

همیشه به یاد داشته باش تا به فراموشی بسپاری آنچه را که اندوهگینت می‌سازد، اما هرگز فراموش نکن که به یاد داشته باشی آنچه را که شادمانت می‌سازد.

هیچ چیزی در نویسندگی وجود ندارد. فقط پشت ماشین تایپ می‌نشینی و خونریزی می‌کنی.