ابن سینا (Avicenna) درباره موسیقی گفته:

موسیقی، صدای خداست.