جمله تصادفی

زمانی که جوان بودم فکر می‌کردم پول مهم‌ترین چیز در زندگی است، الان که پیر شدم مطمئن شدم که همینطور است.

بدترین چیزی که می‌تواند در جریان عشق ورزیدن به کسی اتفاق بیفتد این است که انسان خود را گم کند و فراموش کند خود نیز موجود گرانبهایی بوده است.