بدترین چیزی که می‌تواند در جریان عشق ورزیدن به کسی اتفاق بیفتد این است که انسان خود را گم کند و فراموش کند خود نیز موجود گرانبهایی بوده است.