جمله تصادفی

یک دروغ ممکن است دنیا را دور بزند و به جای اولش برگردد. در حالیکه حقیقت هنوز دارد بند کفش‌های خود را می بندد تا حرکت کند.

وقتی آدم‌ها حرف می‌زنند کاملا به حرفشان گوش بده، اغلب مردم هیچ‌گاه گوش نمی‌دهند.

سخنان در موضوع: روابط