هر انسان متفکری خدانشناس است.

سخنان در موضوع: دین و مذهب