اگر فردی شادی و شعف فراوان وارد دنیا کند، هیچ شکی نیست که دنیا او را خواهد کشت. درواقع دنیا در تلاش است که همه انسان‌ها را شکست داده و سرانجام بکشد. اما برخی از آدم‌ها از شکست خود درس می‌گیرند و دوباره برمی‌خیزند و مبارزه می‌کنند و دنیا به تکاپو می‌افتد تا آنها را از پا درآورد. او کسانی را که خیلی خوب، محترم و جسور هستند خیلی زود می‌کشد. اگر شما هیچیک از این‌ها نیستید، مطمئن باشید که او به سراغ شما نیز خواهد آمد، اما برای این کار عجله‌ای ندارد.