جمله تصادفی

خشم اسیدی است که، به ظرف خود بیشتر از اسیدی که به آن پاشیده می شود؛ ضرر میزند.

زرتشت (Zoroaster) درباره روابط گفته:

رفتار کن با دیگران همانطوری که توقع داری که دیگران با تو رفتار کنند.

سخنان در موضوع: روابط