هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند، از صورت انسانی خارج می شود.

سخنان در موضوع: عقل و خرد