جمله تصادفی

اگر فقط یکبار حضور خدا را بپذیرید؛ هرگز به ضرورت دعا و نیایش شک نخواهید کرد.

زرتشت (Zoroaster) درباره عقل و خرد گفته:

اگرچه افسون مار خوب بدانی ولی دست به مار مزن تا تو را نگزد و نمیری.

سخنان در موضوع: عقل و خرد