جمله تصادفی

هگل حق داشت که گفت؛ ما از تاریخ یاد میگیریم که انسان هرگز نمی تواند چیزی از تاریخ یاد بگیرد.