جمله تصادفی

آنچه انسان در میان بلایا می آموزد اینست که در درون افراد بشر . ستودنیها بیشتر از تحقیر کردن هاست