جمله تصادفی

همانطور که شما میتوانید با آیینه صورت خود را مشاهده کنید؛ با هنر نیز میتوانید روح خود را مشاهده کنید.

جمله در مورد: تغییر 13