جمله تصادفی

از کسی که به کار بد شما پاسخی نمی دهد بترسید، او نه شما را می بخشد، نه می گذارد خودتان را ببخشید.

جمله در مورد: ارتباطات 18