جمله تصادفی

راستی یگانه فضیلت است، راستی شادمانی است. شادمانی از آن کسی است که همیشه راستگو و درست کردار است.

جمله در مورد: ارتباطات 18