جمله تصادفی

همه انسانها به طور یکسان محکومند که روزی بمیرند ایستاده مردن بهتر از زانو زده زیستن است

جمله در مورد: ارتباطات 18