جمله تصادفی

تندرستی و زیبائی و نیرومندی و مال داری و همــه چیزهای دیگری کــه در دست نیک مردان باعث و بانی خیر است .

بــه همان اندازه پلید و عامل شرارت خواهد بود . اگر در دست نابکاران و اراذل قرار گیرد.