جمله تصادفی

لحظه ای فرا می رسد که ما در برابر آیینه با چهره برادرانه . آشنا اما نگران خود روبرو می شویم و این همان پوچ است