جمله تصادفی

انسان وقتی بخواهد به راستی در دری که نمی تواند ببیند شرکت کند . غرق چه ناتوانی عمیقی است