جمله تصادفی

من به ندرت درباره کلمات فکر می کنم. فکر خودش می آید و من کلمات را با استفاده از آن بیان میکنم