جمله تصادفی

پیش از آنکه به مدرسه بروم این موضوع کاملاً برایم غیرقابل درک بود که چرا در دعاهایى که وقت غروب مى خواندم فقط باید براى آدم ها دعا مى کردم . به همین خاطر وقتى مادرم با من دعا مى کرد و مرا قبل از خواب مى بوسید دعایى را که خودم براى همه موجودات زنده درست کرده بودم زمزمه مى کردم . دعا این بود : خدایا از همه موجوداتى که نفس مى کشند حمایت کن و به آنها برکت ببخش . آنها را از همه بدى ها حفظ کن وبگذار آنها در آرامش و اطمینان به خواب بروند ما چیزهاى بسیارى اختراع کرده ایم اما قادر به خلق حیات نیستیم . ما حتى یک پشه هم نمى توانیم بیافرینیم